Novostavby sú navrhnuté z nosných obvodových stien hr. 300 mm a vnútorných nosných stien hr.250 mm, z keramických/pórobetónových tvaroviek a s kontaktným zateplením fasádneho muriva hr. 160 mm, na báze minerálnej vlny/penového polystyrénu.

Na objekte sú navrhnuté železobetónové stropné dosky uložené na obvodových nosných stenách ukončených ŽB, stužujúcimi vencami. Stupeň vystuženia stužujúcich vencov a dosiek bude určený statickým výpočtom v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. Betón triedy C20/25.

Stavebný objekt je navrhnutý s použitím murovaných deliacich stien o hr. 125 mm.

Na objektoch je navrhnuté zateplenie stropnej konštrukcie posledného podlažia tepelnou izoláciou na báze fenolovej peny predpísanej hustoty, výrobcom deklarovanej pre šikmé a ploche strechy o celkovej hr. 200 mm, doplnená spádovou vrstvou z klinového tvrdeného polystyrénu XPS min. hr. 60 mm, alebo spádovým plynobetónom o objemovej hmotnosti 400kg/m3 v závislosti od typu strechy. Viď časť ASR. Soklové murivo je navrhnuté so zateplením tepelnou izoláciou na báze tvrdeného polystyrénu XPS o hr. 100mm a obvodové murivo so zateplením tepelnou izoláciou na báze minerálnou vlnou/penového polystyrénu o hrúbke 160mm.

Novostavba je navrhnutá s plochou strechou s použitím strešnej krytiny na báze PVC so spádom 1,5°. Strešná krytina mechanicky kotvená, alebo s obrátenou skladbou v závislosti od polohy na objekte.

Okenné a dverné výplne sú navrhnuté s použitím plastových profilov a izolačného zasklenia. (počet komôr 6 a druh zasklenia izolačné trojsklo).

Stavebný objekt je navrhnutý ako dvojpodlažný s vnútorným železobetónovým schodiskom o celkovom počte stupňov 18 s rozmerom 18x177x275 so zatočením

Stavebný objekt je vykurovaný prostredníctvom tepelného čerpadla do 25kW s tepelným čerpadlom na prípravu TUV. Na objekte je navrhnuté doplnkové vykurovanie prostredníctvom krbovej vložky do výkonu 14kW – predpríprava.